Privacyverklaring

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.
StijnvandenBoogaard Architecture respecteert de privacy van u als betrokkene en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
StijnvandenBoogaard Architecture verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de klant/relatie ter beschikking is gesteld. StijnvandenBoogaard Architecture verzamelt persoonsgegevens door het verwerken van gegevens uit correspondentie, het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, en door het uitlezen van informatie verkregen bij acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor: Bijvoorbeeld:
 Om goederen en diensten bij u te leveren;
 Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. StijnvandenBoogaard Architecture bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. StijnvandenBoogaard Architecture treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden
StijnvandenBoogaard Architecture verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo is de verstrekking van uw gegevens ook noodzakelijk bij de aanvraag van vergunningen, offertes en adviezen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. StijnvandenBoogaard Architecture
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid
StijnvandenBoogaard Architecture gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten
U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een mail te sturen naar info@svdba.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van StijnvandenBoogaard Architecture. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.